برنامه نویسی

فرآیند تولید نرم افزار های سفارشی از چند مرحله تشکیل شده است که به ترتیب :

1- امکان سنجی ، تحلیل و برنامه ریزی

2- پیاده سازی ، تست و مستند سازی

3- گزارش و تحویل سامانه

4- پشتیبانی